TUSS+DX Core

Танай байгууллагад доорх асуудлууд тулгарч байна уу

Хэрэглэгчдийн тоо буурсан
Шийдвэр гаргалт удаан
Ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолт/ажил үүргийн хуваарь ойлгомжгүй байдаг
Ажилтнууд тогтвор суурьшилтай ажилладаггүй
Ажил эзэнгүйддэг
Урт хугацааны төлөвлөгөө нь богино хугацааны төлөвлөгөөтэй уялддаггүй

Энэ үйлчилгээ нь Ямар байгууллагад хэрэгтэй вэ?

Уг үйлчилгээг нэвтрүүлснээр хэрэглэгч байгууллагад тоон болон чанарын өөрчлөлтүүд гардаг.

Тэдгээрээс дурьдвал:

 

yes Байгууллагын бүх оролцогч талууд байгууллагынхаа эрхэм зорилго, алсын харааг нэг утгаар ойлгодог болно.

yes  Байгууллагынхаа өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэгддэг нийтлэг ойлголтуудыг нэг утгаар ойлгодог болно.

yes Ажил тасалдахад хүргэж буй шалтгааныг тухай бүрт нь оношилж /илрүүлж/, түүнийг арилгах арга замуудыг тодорхойлж, асуудлыг дахин үүсгэхгүй байх шийдлүүдийг

        хэрэгжүүлдэг болно.

yes Байгууллагын ашигт ажиллагаанаас хамаарч ажилтнууд үр шим хүртдэг болно.

yes Дижитал шийдлүүдийг ашигласнаар төлөвлөсөн ажлуудаа үе шат, дуусах хугацаа, хариуцах ажилтан зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг харж, ажлын явцыг хянахад хялбар

        болно.

yes  Ажилтан бүрийн гүйцэтгэх үүрэг тодорхой, үүргээ үр дүнтэй, чанартай гүйцэтгэснээр үр шим хүртдэг болно.

yes Ажлын гүйцэтгэлээ цэгцтэй тайлагнадаг болно.

yes​​​​​​​ Ажлаа төлөвлөгөөт хугацаандаа, чанартай гүйцэтгэдэг болно.

Байгууллагын эрүүл мэндийн үйлчилгээ гэж юу вэ?

Байгууллагын эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь ТУС шинжилгээ, ТУС оношилгоо, ТУС бэхжүүлэх үйлчилгээнүүдийг нэгтгэсэн цогц үйлчилгээ юм. Эдгээр үйлчилгээ нь тус бүрдээ бие даасан үйлчилгээг үзүүлдэг. 
1. ТУС шинжилгээ үйлчилгээ нь: 
Аливаа байгууллагын үйл ажиллагааны бодит баримт, өгөгдлүүд дээр тулгуурлан ТУС индексийн аргачлалыг ашиглан гаргасан тоон утгуудыг хэвийн байгууллагын жишиг тоон утгуудтай харьцуулан дүгнэлт гаргах үйлчилгээ юм.   
2. ТУС оношилгоо үйлчилгээ нь: 
Хэвийн байгууллагын ТУС жишиг үзүүлэлтүүдээс шинжилгээгээр тогтоогдсон тоон утгуудын хазайлтыг үндэслэн тухайн байгууллагын үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж буй доголдлуудыг олж илрүүлэн дүгнэлт гаргаж, дүгнэлтэд үндэслэн доголдлуудыг засаж, залруулахад чиглэгдсэн шийдлүүдийн матриц гаргах үйлчилгээ юм.
3. ТУС бэхжүүлэх үйлчилгээ нь:
Үйлчлүүлэгч байгууллагын үйл ажиллагаанд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа, эсхүл үзүүлж болзошгүй доголдлуудыг засаж, залруулахад шаардлагатай шийдлүүдийг боловсруулах, нэвтрүүлэх, үр дүнг нь хэмжиж, сайжруулах замаар төлөвшүүлэх цогц үйл ажиллагааг гүйцэтгэх үйлчилгээ юм.

Давуу тал

1. Үйлчилгээ авч буй байгууллагын үүсгэн байгуулагч болон багтай нь хамтран тухайн байгууллагын, үзэл баримтлалыг тодорхойлж, батлуулна.

2. Тухайн байгууллагын үүсгэн байгуулагч болон багтай нь хамтран, үзэл баримтлалаа хэрэгжүүлэхэд бий болгох шаардлагатай суурь хэв шинжүүдийг хангасан, дүрмийг боловсруулж, батлуулна.

3. Байгууллагын дүрэмд тусгагдсан хэв шинжүүдийг бүрдүүлэхэд шаарлагатай шийдлүүдийг боловсруулах замаар байгууллагын тогтолцоог барина.

4. Барьсан тогтолцоонд 2 сарын хугацаанд мониторинг хийх замаар шийдлүүдийн сайжруулалтуудыг тогтмол хийнэ.

5. Байгууллагын тогтолцоог барьсаны дараа ТУС Шинжилгээ, оношилгоо хийж, үйлчилгээний тайлан дүгнэлтийг тухайн байгууллагын Үүсгэн байгуулагч болон ажилтнуудад тайлагнана.

6. Системийн үндсэн шинж чанарыг өөрчлөхгүйгээр тодорхой шинж чанарыг тохируулах замаар бодлогын өөрчлөлтийг хийх боломжийг олгоно.

Үйлчилгээг үзүүлэх үе шат1. Оношилгоо хийх ажлын төлөвлөгөө, хүлээх үүргүүдийг маягтын дагуу боловсруулж, үйлчлүүлэгчид хүргүүлнэ.

2. Тогтоосон аргачлалын дагуу мэргэжлийн баг Оношилгоог хийнэ.

3. Оношилгооны тайлан дүгнэлтийг тогтоосон маягтын дагуу бэлтгэж, үйлчлүүлэгчид хүргүүлнэ.

4. Оношилгооны тайлан дүгнэлтийг үйлчлүүлэгч байгууллагын удирдлага, ажилтнуудад танилцуулж, ойлголтоо нэгтгэнэ.

5. Үйлчлүүлэгч байгууллагын оролцогч талуудтай хамтран тухайн байгууллагын үзэл баримтлалыг тодорхойлж, батлуулна.

6. Үйлчлүүлэгч байгууллагын оролцогч талуудтай хамтран үзэл баримтлалаа хэрэгжүүлэхэд бий болох шаардлагатай суурь хэв шинжүүдийг боловсруулж, нэвтэрүүлнэ.

7. Үйлчлүүлэгч байгууллагын дүрэмд тусгагдсан суурь хэв шинжүүдийг бүрдүүлэхэд шаардлагатай болон доголдлыг засах шийдлүүдийг боловсруулж, нэвтрүүлнэ.

8. Үйлчлүүлэгч байгууллагын тогтолцоонд мониторинг хийх, шийдлүүдийг сайжруулах замаар байгууллагын тогтолцоог бэхжүүлнэ.

Үйлчилгээг үзүүлэх хугацаа

12 сар

Асуулт хариулт

Бусад үйлчилгээ

ТУС шийдлийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтийн хуудас

Хүсэлт гаргасан байгууллагын ажилтны мэдээлэл