Гарааны бизнесийг бойжуулах үйлчилгээ

Танай байгууллагад доорх асуудлууд тулгарч байна уу

Байгууллагынхаа зорилгод хүрэх тогтолцоогоо хэрхэн оновчтой бий болгохоо мэдэхгүй байгаа.
Нөөцүүдийг үр ашигтай хуваарилах арга замаа мэдэхгүй байгаа.
Байгууллагын үйл ажиллагаанд нэгэн зэрэг олон асуудлууд тулгарч байгаа.
Байгууллагынхаа зорилгод хүрэх тогтолцоогоо шинэчлэх шаардлагатай гэж үзээд шийдлээ олохгүй байгаа.
Байгууллагынхаа зорилгыг хэрхэн тодорхойлохоо мэдэхгүй байгаа
Байгууллагын үйл ажиллагааг цэгцлэх арга замаа мэдэхгүй байгаа.
Байгууллагынхаа гэрчилгээг дөнгөж авчихаад үйл ажиллагаагаа яаж эхлүүлэхээ мэдэхгүй байгаа.
Байгууллагад тулгараад байгаа асуудлынхаа суурь шалтгааныг мэдэхгүй байгаа.

Энэ үйлчилгээ нь Ямар байгууллагад хэрэгтэй вэ?

Тус үйлчилгээ нь шинээр байгуулагдсан буюу гарааны бизнес эрхэлж байгаа бүхий л байгууллагуудад зориулсан үйлчилгээ юм.

Гарааны бизнесийг бойжуулах үйлчилгээ гэж юу?

Нэгдмэл зорилгоо хэрэгжүүлж чаддаг, хэвийн үйл ажиллагаатай байгууллагын тогтолцоог барих үйлчилгээ.

Давуу тал

1. Үйлчилгээ авч буй байгууллагын үүсгэн байгуулагч болон багтай нь хамтран тухайн байгууллагын үзэл баримтлалыг тодорхойлж, батлуулна.

2. Тухайн байгууллагын үүсгэн байгуулагч болон багтай нь хамтран, үзэл баримтлалаа хэрэгжүүлэхэд бий болгох шаардлагатай суурь хэв шинжүүдийг хангасан, дүрмийг боловсруулж, батлуулна.

3. Байгууллагын дүрэмд тусгагдсан хэв шинжүүдийг бүрдүүлэхэд шаарлагатай шийдлүүдийг боловсруулах замаар байгууллагын тогтолцоог барина.

4. Барьсан тогтолцоонд 2 сарын хугацаанд мониторинг хийх замаар шийдлүүдийн сайжруулалтуудыг тогтмол хийнэ.

5. Байгууллагын тогтолцоог барьсаны дараа ТУС Шинжилгээ, оношилгоо хийж, үйлчилгээний тайлан дүгнэлтийг тухайн байгууллагын, үүсгэн байгуулагч болон ажилтнуудад тайлагнана.

Үйлчилгээг үзүүлэх үе шатБайгууллагын удирдах түвшний ажилтнуудыг оролцуулан Байгууллагын үзэл баримтлалыг хамтран тодорхойлно.

Байгууллагын удирдах түвшний ажилтнуудыг оролцуулан Байгууллагын дүрмийг хамтран тодорхойлно.

Нэгдмэл зорилгоо хэрэгжүүлэх чадвартай байгууллагын тогтолцоог барих буюу системийн шийдлүүдийг нэвтрүүлнэ

Нэгдмэл зорилгод тохируулан нэвтрүүлсэн системийн шийдлүүдийн төлөвшилтөнд Мониторинг, сайжруулалт хийнэ

Системийн шийдлүүдийг төлөвшүүлсэн тогтолцоонд ТУС шинжилгээ, оношилгоо хийнэ.

Үйлчилгээг үзүүлэх хугацаа

4-6 сар

Бусад үйлчилгээ

ТУС шийдлийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтийн хуудас

Хүсэлт гаргасан байгууллагын ажилтны мэдээлэл