Байгууллагын дижиталжуулалт

Танай байгууллагад доорх асуудлууд тулгарч байна уу

Ажил эзэнгүйддэг.
Газар нэгжийн ажлууд хоорондоо уялддаггүй
Ажлуудын процесс тодорхойгүй
Хариуцлагын шударга тогтолцоо байхгүй
IT шийдлүүд нь бүтээмжийг нэмэгдүүлэхээсээ илүү бууруулдаг.
Мэдээллийн урсгал эмх цэгцгүй

Энэ үйлчилгээ нь Ямар байгууллагад хэрэгтэй вэ?

Эрүүл бат бөх системийг бий болгосон тухайн системийг дижиталжуулж тавьсан зорилгодоо хүрэх

чадвартай болохыг хүсэж буй бүхий л байгууллагад зориулагдсан үйлчилгээ юм.

Байгууллагын дижиталжуулалт гэж юу?

Байгууллагын дижиталжуулалт үйлчилгээ нь ТУС шийдлийн үйлчилгээний оюуны загварыг дижитал хэлбэрт

шилжүүлж, цаг хугацаа болон ажилтнуудын гаргадаг механик алдааг бууруулахад чиглэсэн үйлчилгээ юм.

Давуу тал

Системийн үндсэн шинж чанарыг өөрчлөхгүйгээр тодорхой шинж чанарыг тохируулах замаар бодлогын өөрчлөлтийг хийх боломжийг олгоно.

Системийн дутагдлыг арилгах ерөнхий ойлголт бүх оролцогч талуудад тодорхой болно.

Байгууллага дахь бэрхшээлийг үүсгэдэг үндсэн дутагдлуудын талаархи цогц ойлголтыг олж авах болно.

Үйлчилгээг үзүүлэх үе шатҮйлчилгээний өмнөх үе шатанд хэрэгжүүлсэн шийдлүүдийн дижитал хувилбарыг суулгана уу.

Шинээр хэрэгжиж буй дижитал шийдлүүдэд оролцогч талуудыг сургахад чиглэсэн шаардлагатай сургалтуудыг зохион байгуулна.

Тоон шийдлүүдийн гүйцэтгэл, үр дүнг хянах, шаардлагатай залруулга хийх.

Үйлчилгээг үзүүлэх хугацаа

+3 сар

Бусад үйлчилгээ

ТУС шийдлийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтийн хуудас

Хүсэлт гаргасан байгууллагын ажилтны мэдээлэл