НЭР ТОМЪЁОНЫ ТОЛЬ

Байгууллага дотор өргөн хэрэглэгддэг ойлголтуудын тайлбар

"ажил" гэж компанийн эрхэм зорилгод нийцсэн бизнесийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд тодорхой зорилго, гүйцэтгэх хугацаа, дэс дараалалтай, бусад үүрэгтэй харилцан уялдаатайгаар тухайн ажлын байран дээр хийгдэх цогц үүргүүдийг