Т.У.С шийдлийг нэвтрүүлэх үйлчилгээ 

 ТУС /Тохируулгатай Угсардаг Систем/ нь байгууллагын эрүүл мэндийг шинжлэх, оношлох, бэхжүүлэх үйлчилгээ юм. 

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture

 

Odoo CMS - a big picture