Илтгэлүүд 

 1. Систем бол аливаа зорилготой үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх арга мөн.